GEBRUIKSVOORWAARDEN

OogopNederland

Versie/Laatste update: januari 2017

 

Welkom bij OogopNederland!

Welkom bij OogopNederland: het nieuwsplatform voor en door gebruikers. Via OogopNederland kan je berichten lezen en foto’s bekijken over wat er landelijk en binnen jouw regio speelt. Ook kan je zelf berichten en foto’s plaatsen. Jij bepaalt wat nieuws is!

 

Deze “Gebruiksvoorwaarden” zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruikers van onze Website en App en OogopNederland B.V. (“OogopNederland”). Het maakt daarbij niet uit of je gebruik van de Website of App maakt via je computer, mobiele apparatuur of andere software applicaties.

1 DEFINITIES

1.1 OogopNederland: OogopNederland B.V., gevestigd te Blaricum, kantoorhoudende aan de Eemnesserweg 29 a, 1261HH Blaricum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59647779, exploitant van het platform OogopNederland en de daaraan verbonden diensten die we beschikbaar stellen via onze “Websitewww.oogopnederland.nl en onze mobiele applicatie (“App”).

 

1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van OogopNederland door onze Website en/of App te bezoeken en/of anderszins te gebruiken.

1.3 Informatie: alle informatie die jij en andere Gebruikers plaatsen, delen of anderszins beschikbaar te stellen door OogopNederland te gebruiken, zoals door het uploaden van foto’s, nieuwsberichten, bijschriften etc.

1.4 met “Informatie plaatsen” bedoelen we beschikbaar maken van Informatie via onze Website en App, waaronder in ieder geval wordt verstaan het uploaden, delen van en/of hyperlinken naar foto’s, nieuwsberichten, bijschriften etc.

1.5 Met “gebruiken” bedoelen we o.a. gebruiken, kopiëren, openbaar publiceren of weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken van.

1.6 Overige definities zullen hieronder worden uitgewerkt (zie vetgedrukte delen).

2 PRIVACY

2.1 We vinden jouw privacy belangrijk. In onze Privacy Policy kan je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden.

3 INFORMATIE PLAATSEN OP OOGOPNEDERLAND

3.1 Jij bent eigenaar van alle Informatie die je op OogopNederland plaatst.

3.2 Voor Informatie die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten ( “IE-Informatie”), geef je OogopNederland een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van IE-Informatie die je op of in verband met OogopNederland plaatst (”IE-licentie”). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-Informatie of je account verwijdert.

3.3 Indien je IE-Informatie verwijdert, is deze niet meer beschikbaar voor derden. Houd er rekening mee dat de IE-Informatie nog een redelijke tijd in onze back-ups aanwezig kan blijven.

3.4 Wanneer je Informatie publiceert op OogopNederland, betekent dit dat je iedereen, inclusief mensen die OogopNederland niet gebruiken, toestemming geeft om die Informatie te bekijken en te gebruiken en/of aan jouw openbare accountinformatie te koppelen.

3.5 De Website en de App en de daarin vervatte Informatie zijn beschermd door het Databankenrecht. OogopNederland is exclusief houder van deze rechten. Op grond van het Databankenrecht is het Gebruikers niet toegestaan een substantieel gedeelte van de Informatie van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de Informatie van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de toepasselijke wetgeving.

3.7 Het is niet toegestaan om Informatie namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij OogopNederland daarvoor toestemming heeft gegeven.

4 SPELREGELS

4.1 Bij het gebruik van OogopNederland gelden de volgende “Spelregels”:

a. Wil je verslag doen van een ongeval of misdrijf? Onthoud dat je wettelijk verplicht bent om mensen die in levensgevaar zijn de nodige hulp te verlenen, tenzij je hierdoor jezelf of anderen in gevaar zou brengen. Loop hulpverleners (ambulancemedewerkers, brandweer en politie) niet in de weg!

b. Je gebruikt OogopNederland niet via geautomatiseerde middelen.

c. Je respecteert de privacy van anderen. Denk goed na of het noodzakelijk is personen herkenbaar in beeld te brengen en plaats ook geen overige Informatie plaatsen die de privacy van anderen onnodig in gevaar brengt.

d. Je gebruikt OogopNederland niet als je jonger bent dan 18 jaar.

e. Je gebruikt OogopNederland niet als je bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf.

f. Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.

g. Je vraagt andere Gebruikers niet om hun logingegevens en je meldt je niet aan via een account van iemand anders.

h. Je zult OogopNederland niet gebruiken om anderen te pesten of intimideren.

i. Je zult geen Informatie plaatsen die haatdragend, bedreigend of pornografisch is, aanzet tot geweld, of naaktbeelden bevat.

j. Je zult geen Informatie plaatsen op het gebied van alcohol, dating of andere 18+-Informatie.

k. Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op OogopNederland.

l. Je gebruikt OogopNederland niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.

m. Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van OogopNederland verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden.

n. Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of Spelregels.

5 ACCOUNT AANMAKEN EN BEVEILIGEN

5.1 Je geeft geen valse persoonsgegevens op bij het aanmaken van een account bij OogopNederland, en je maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders aan. Je contactgegevens zijn correct en actueel. Het is toegestaan om een psuedoniem op te geven als gebruikersnaam, mits het voor OogopNederland duidelijk blijft wat je werkelijke persoonsgegevens zijn.

5.2 Je maakt niet meer dan één account aan. Als we je account deactiveren, maak je geen ander account aan zonder onze toestemming.

5.3 Je deelt je wachtwoord niet met anderen, je verleent anderen ook geen toegang tot je account en je doet niets wat de beveiliging van je account kan schaden.

5.4 Je draagt je account niet over aan iemand anders zonder dat je hiervoor onze schriftelijke toestemming hebt gekregen.

5.5 Indien wij aanwijzingen hebben en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of deze Gebruiksvoorwaarden, dan kunnen wij om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers o.a. onderstaande maatregelen treffen. Wij kunnen deze maatregelen ook nemen als je op onredelijke wijze gebruik maakt van onze Website, bijvoorbeeld doordat je andere Gebruikers hindert of een goede werking van de Website verstoort.

- We kunnen je uitsluiten van de diensten van OogopNederland of bepaalde functionaliteiten beperken. Bijvoorbeeld schorsing van je account, verwijdering van jouw gebruikersnaam of foto, Informatie die je op OogopNederland plaatst verwijderen, het beperkt kunnen plaatsen van Informatie of reacties.

- OogopNederland kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen persoonsgegevens van betrokkenen verwerken. OogopNederland kan binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen aan de politie doorgeven.

 

6 DE RECHTEN VAN ANDEREN BESCHERMEN

6.1 Je plaatst geen Informatie of onderneemt geen actie op OogopNederland waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.

6.2 Via ons Notice & Take Down-beleid, kan je het ons laten weten wanneer je het idee hebt dat Informatie op OogopNederland onrechtmatig is en/of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

6.3 Als we door jou geplaatste Informatie hebben verwijderd naar aanleiding van een Notice & Take Down verzoek en/of een klacht van een derde en je denkt dat dit onterecht is, dan kan je bezwaar maken. Stuur ons dan een email via info@oogopnederland.nl.

6.4 Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de rechten van anderen, in het bijzonder het recht op privacy, gelijke behandeling en/of intellectuele eigendomsrechten, zullen we je account deactiveren.

7 MOBIELE EN ANDERE APPARATEN

7.1 We bieden onze diensten momenteel gratis aan, maar houd er rekening mee dat bij gebruik via mobiele apparaten de normale tarieven van je telecomaanbieder (zoals voor sms en datakosten) gewoon van toepassing zijn.

8 ADVERTENTIES EN ANDERE COMMERCIËLE INFORMATIE OP OOGOPNEDERLAND

8.1 We willen via onze App en Website advertenties en andere commerciële of gesponsorde informatie beschikbaar stellen die waardevol is voor jou als Gebruiker. Hiervoor geef je ons toestemming om door jou geplaatste Informatie en je openbaar toegankelijke accountgegevens, te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde Informatie die door ons wordt aangeboden of verbeterd.

9 SOFTWARE

9.1 Als je onze software downloadt of gebruikt, zoals bijvoorbeeld de App, ga je ermee akkoord dat de software upgrades, updates en extra functies downloadt en installeert. Zo kunnen we de software verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.

9.2 Het is niet toegestaan broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-source licentie of wanneer we jou daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.

10 WIJZIGINGEN

10.1 OogopNederland kan deze Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan altijd wijzigen. We stellen je op de hoogte als we (significante) wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden doorvoeren. Je kunt in dat geval weer van onze diensten gebruik maken, als je instemt met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

10.2 We kunnen de Website of delen daarvan altijd wijzigen, net zoals we altijd onze diensten kunnen wijzigen of beëindigen. Wij zullen zo’n wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aankondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

11 BEËINDIGING DIENSTVERLENING

11.1 Zoals eerder bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we jouw toegang tot OogopNederland geheel of gedeeltelijk stopzetten, als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of op andere wijze een (juridisch) risico voor ons creëert. We zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te openen. Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren. In alle dergelijke gevallen blijven alle van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht die naar hun aard en strekking ook na beëindiging van toepassing blijven. Hieronder worden in ieder geval begrepen artikel 3.4, 3.5, 9.2, 12, 13 en 14.

12 VRIJWARING

12.1 Als iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot jouw acties of door jou geplaatste Informatie op OogopNederland, zul je ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit een zo’n claim (inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand).

13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Hoewel we deze Gebruiksvoorwaarden en de daarin vervatte Spelregels hanteren voor het gedrag van Gebruikers, controleren of sturen we de acties, Informatie van Gebruikers op OogopNederland niet. We hebben geen kennis van en zijn niet verantwoordelijk voor de Informatie die Gebruikers delen via OogopNederland. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige of (onmiskenbaar) onrechtmatige Informatie die je mogelijk op OogopNederland vindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van Gebruikers van OogopNederland.

13.2 Hoewel we proberen om OogopNederland continue online, foutvrij en veilig aan te bieden, kunnen we dat niet garanderen. OogopNederland gebruik je op eigen risico. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst OogopNederland hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot de OogopNederland af. OogopNederland wordt geleverd in de staat waarin het op dat moment verkeert en beschikbaar wordt gesteld ("as is" en "as available") zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie. We kunnen dan ook niet garanderen dat OogopNederland altijd zal werken zonder storingen, vertragingen of onregelmatigheden.

13.3 OogopNederland is niet verantwoordelijk voor acties, Informatie of gegevens van derde partijen en je vrijwaart ons, onze medewerkers en andere personen die ons vertegenwoordigen (zoals onze agenten), van eventuele claims en schade, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of verband houden met claims die je tegen derde partijen hebt.

13.4 We zijn – voor zover wettelijk is toegestaan – tegenover jou niet aansprakelijk voor schade, winstderving of andere gevolgschade, of speciale-, indirecte- of incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of met OogopNederland, ook niet als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Denk bijvoorbeeld aan schade door (i) gebruik van de diensten van OogopNederland, (ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan, (iii) onjuiste informatie op de Website of (v) wijzigingen in de diensten van OogopNederland of op de Website.

13.5 Als wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan OogopNederland heeft betaald gedurende 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 2500 (vijfentwintighonderd euro), al naar gelang wat hoger is, voor zover wettelijk toegestaan.

14 OVERIG

14.1 Deze Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van OogopNederland worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen of claims voortvloeiende uit of in verband met deze overeenkomsten of Gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

14.2 Als enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt vervangen voor een bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

14.3 Als wij onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming of afstand van het recht om dit op een later tijdstip of tegenover een andere Gebruiker wel af te dwingen.

14.4 Al onze rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.